ZOOLOGISKA MUSEETS I LUND VÄNNER

Startsida | Sven Nilsson-hallen | Retziusgalleriet | Stobaeussalen | Fler samlingar | Artregister | Historik | Kontakt och länkar


AKTUELLT:

Stängningen 2011 föregicks av omfattande debatter i tidningar och andra medier. Här är några axplock:

UMAC: "An unhappy solution"

UMAC är en internationell organisation för samlingar och museer vid universitet. I februarinumret av UMAC Newletter, sid 9-10, finns en kritisk artikel om stängningen av ZML.

Artikeln, som har titeln "The End of a Long Tradition of Zoological Exhibitions" slutar: "Among those objects that will be permanently stored are whales, a moa bird, a Steller’s sea cow, Tasmanian wolves and a Great Auk—altogether an unhappy solution for the biological museums in Lund."

Uddenberg fördömer stängningen

Nils Uddenberg, professor och känd som författare till flera biologihistoriska böcker, bl.a. det stora verket "Idéer om livet", kritiserar stängningen av ZML i Sydsvenskan.

Uddenberg skriver: "I stället för att förvisas till otillgängliga magasin borde de gamla benen få berätta om de varelser de en gång var, och om de människor som samlade in dem och förde dem till sin älskade Alma Mater. Här öppnas möjligheter för fruktbara möten mellan natur- och kulturvetare." /.../ "De flesta gamla lärdomssäten har insett att det knappast är sund marknadsföring att stuva undan sin historia i väl igenspikade lårar. Uppsala har skapat ett vackert och välbesökt evolutionsmuseum av sina gamla naturaliesamlingar; vad gör Lund med sina?"

Föreningen Gamla Lund fördömer ombyggnaden

Föreningen Gamla Lund, som aktivt arbetat för Zoologiska Museets bevarande, kritiserar nu starkt ombyggnadsplanerna i ett remissvar. Stora moderna tillbyggnader skall uppföras öster och söder om Zootis, alltså mot Sölvegatan.

"Varken Zoologiska museets samlingar eller den klassiska byggnadsmiljön skonas när universitetet planerar. Föremålen packas ner och den magnifika utställningssalen ska styckas upp i smårum. Men många lundabor är kritiska och fler än 1000 har skrivit på Gamla Lunds protestlistor." Föreningen har också skickat en skrivelse till Stadsbyggnadskontoret.

Både Zootis och kringliggande park är k-märkta. "Men utbyggnadsförslaget tar så gott som hela tomtens k-märkta park i anspråk. Den k-märkta nationalromantiska institutions- och museibyggnaden av Theodor Wåhlin från 1917 byggs ihop med starkt framhävda nya byggnader."

"Ingreppen är påfallande ovarsamma och förvanskande."

"Stadsantikvarie Henrik Borg är också kritisk till delar av den planerade ombyggnaden, t.ex. ingreppen i Sven Nilsson-salen /.../. Han menar att byggnaden och tomten är en kulturhistoriskt värdefull miljö och en representativ del av det Lund som utgör riksintresset."

Källa: Gamla Lund-Nytt 2011:5

Öppet hus 2010-09-26

Över 2000 personer besökte museet på Öppet Hus, efterföljt av Natt på Museet vid Kulturkalaset/Kulturnatten 2010.

Stängning

"Lunds universitet stänger de publika utställningarna vid Zoologiska museet. Zoologiska museet ska inom kort flytta från sina nuvarande lokaler vid Helgonavägen 3, där de funnits sedan 1916. Från och med torsdagen den 23 juni (2011) kommer därför utställningarna vid Zoologiska museet inte längre att vara öppna för allmänheten."
/ Lars Lundqvist, Museichef

Bok

En rapsodisk beskrivning av livet på Helgonavägen 3 1917 - 2010 är en innehållsrik bok, 53 sidor, som är redigerad av Lennart Cederholm och innehåller många bidragande författare från Zootis.

ZML ställer ut på Historiska museet

Tack vare en donation från Crafoordska stiftelsen har Zoologiska museet fått en 100 kvadratmeter stor sal på fjärde våningen i Historiska museet, där föremål från museet kommer att ställas ut. Givetvis ryms bara en liten bråkdel av de tidigare utställningarna. Utställningarna ska skifta vart tredje år. Den första utställningen hade Sven Nilsson som tema och öppnade 2012-09-01.