ZOOLOGISKA MUSEETS I LUND VÄNNER

Startsida | Sven Nilsson-hallen | Retziusgalleriet | Stobaeussalen | Fler samlingar | Artregister | Historik | Kontakt och länkar


  Bakgrunden till hemsidan

Vi är några lundabor som på olika sätt inom våra respektive yrken kommit i kontakt med Zoologiska Museet i Lund. När vi fann att Universitetsstyrelsen givit Rektor i uppdrag att stänga museets utställningar i samband med flytten av museets vetenskapliga samlingar om några år beslöt vi att bli “ZOOLOGISKA MUSEETS VÄNNER”!

Det är som sådana ‘VÄNNER’ vi med denna hemsida vill inbjuda till en rundvandring, som kanske kan leda till ett besök på museet.

Museet är unikt på flera sätt:

1) Det är, såvitt bekant, landets äldsta museum med start 1735 (se under ”Historik”); under de första 2 århundradena var utställningarna uteslutande avsedda för undervisning och forskning men från 1916/17 började uppbyggnaden av dagens utställningar till vilka även allmänheten fick tillträde.

2) Carl von Linné fick sin första utbildning i naturvetenskap här 1727–28 av Kilian Stobaeus.

3) Bland mycket annat finns i utställningarna två av landets sista naturaliekabinett: utländska fåglar donerade 1845–48 av Axel Gustaf Gyllenkrook på Björnstorp och svenska fiskar skänkta 1858 av Nils Christoffer Gyllenstierna på Krapperup.

4) I grunden skulle utställningarna fungera som läsesamling för zoologistuderande. Det var därför viktigt att så många av jordens olika djurgrupper som möjligt fanns representerade. Detta gäller numera främst ryggradsdjuren där alla svenska arter och dräktvariationer finns representerade tillsammans med alla viktigare utländska grupper. Denna typ av samlingar finns numera kvar endast i Göteborg och Lund.

Under de nästan 100 år som samlingarna varit tillgängliga har många 10 000-tals äldre och yngre besökare, inte minst från Lunds skolor, kommit och förundrats över naturens mångfald.

Naturvetenskapligt museum i stället för nedläggning?

Nu, när genom utflyttningen av de vetenskapliga samlingarna, stora ytor i byggnaden blir lediga vill vi, Museets Vänner, framföra tanken på att dessa lediga våningsplan utnyttjas till att skapa ett naturvetenskapligt museum, där inte minst botaniken skulle kunna visa alla de delar av ämnet som inte exponeras i Botaniska Trädgården (ex. mossor, lavar, svampar, alger; sporer, pollen, fröer & växtanatomi).

Museet, med alla dess möjligheter, borde vara en bra och lättförklarad del i Lunds Kommuns satsning på att bli europeisk kulturhuvudstad. Men vi anser även att det finns skäl för andra aktörer att engagera sig för ett bevarande av Zoologiska Museet: Universitetet för att ge lärare och studenter möjligheterna att se och jämföra arter och strukturer, Region Skåne för att ge alla i regionen boende - inte minst elever i alla skolor - lika möjligheter till biologiska kunskaper (under en mätperiod på 90-talet besöktes utställningarna av klasser från 23 olika kommuner).

Vi, VÄNNERna, hoppas kunna ge alla som stöder våra tankar en möjlighet att bistå i bevarandearbetet genom namnunderskrift i vår gästbok.

/ L.C.

 
  Nedan ett par exempel på stöd utifrån för bevarandet av utställningarna:

  Lunds skolförvaltning stödjer museet och intygar dess betydelse:

"/ ……. / Nu har jag fått ta del av skolchefernas, förskola och grundskola, och gymnasiechefernas och Komvuxchefens synpunkter i det ärende som givetvis ligger Dig varmt om hjärtat. Vi är besvikna över att Universitetet inte vill/kan fortsätta med att erbjuda Lunds skolväsende och motsvarande i andra kommuner den naturvetenskapliga utbildning/bildning som tillgången till ett zoologiskt museum har inneburit!


Bevarandet av denna infrastrukturella naturvetenskapliga kunskapskälla stödjer vi verkligen! Dess fortsatta existens är behjärtansvärd! Dock måste vi meddela att den ekonomiska situationen i dagens lundaskolor inte tillåter någon form av finansiellt stöd till denna 'samhälls­institution'!"


Med de bästa hälsningar
Sten-Bertil Olsson
Skolchef, Lund  Även Lunds lektorer i biologi stöder muséet:

"Undertecknade representanter för biologiämnet på Lunds gymnasieskolor intygar den stora betydelsen av Zoologiska Museet för undervisningen i biologi på gymnasie­nivå i Lund och stödjer starkt att museet bevaras. Vi stödjer också starkt tanken på en vidareutveckling av museet till ett naturhistoriskt museum / ……… /"

 

Magnus Ehinger Dag Ekholm Magnus Ekenstierna Katarina Schiemann
lektor i kemi & biologi lektor i biologi lektor i biologi  lektor i biologi
Polhemsskolan Spyken Katedralskolan Polhemsskolan  Också andra, näraliggande ämnen vid Universitetet, har stort behov av utställningarna:

"Zoologiska museets betydelse för ämnet Historisk osteologi

Ämnet Historisk osteologi skapades på 1960-talet vid Stockholms universitet. Biologen Nils-Gustaf Gejvall upprättade, i nära samarbete med arkeologin, det Osteologiska forskningslaboratoriet. Sedan dess har forskning och utbildning i ämnet vuxit. Idag sker undervisning på grundnivå i Stockholm, Lund och Visby. Forskarutbildning ges endast i Stockholm och Lund.

Historisk osteologi är koncentrerat kring geologiska och arkeologiska lämningar av människor och djur, främst från kvartärtiden. Våra frågeställningar kan vara såväl kulturhistoriska som ”rent” biologiska. Metodiken vi använder är hämtad exempelvis från paleontologi, veterinärmedicin, medicin och zoologi.

Nyckeln till vårt arbete är en korrekt identifiering av arter; vi arbetar med däggdjur, fågel och fisk. I första hand står den nordiska faunan i centrum jämte husdjurens med alla deras raser.

I ett nationellt perspektiv har vi osteologer vid Lunds universitet en särskilt god och nära kontakt med zoologiska samlingar och utställningar. Vi förfogar sålunda över lokaler i Zoologiska museet och framför allt har vi tillgång till museets stora samlingar och utställningar.

Vi lärare använder utställningarna i hög grad. Vi genomför där tematiska visningar för studenterna. Studenterna arbetar också självständigt med övningar där tillgång till de monterade skeletten är helt nödvändig. Vi brukar också medverka med visningar för allmänheten då museet har s.k. Öppet hus. Museer är ju alldeles utmärkta för att använda för universitetets ”tredje uppgift”.

I vår forskning är samlingarna också av mycket stor betydelse. Vi utnyttjar skelett för identifiering; det är mycket viktigt att vi kan undersöka flera exemplar av en art. Ofta finns en köns- och åldersvariation. Det kan också finnas geografisk variation inom en art, underarter. Museets samling av hus­djurs­­raser är vidare av mycket stor vikt, eftersom vi arbetar med husdjurens historia långt tillbaka. Vi medverkar också själva till att bygga ut denna del av samlingen, eftersom vi har ett nära samarbete med museet Fredriksdal i Helsingborg. Därifrån tar vi emot kroppar av husdjur och skeletterar dem i museets konservatorsateljé. Därefter införlivas dessa viktiga lantraser i samlingarna.

Organisatoriskt tillhör ämnet Historisk osteologi arkeologiämnena vid den humanistiska fakulteten. Vårt arbete och våra metoder bygger dock till stor del på en biologisk grund; därför behöver ämnet och studenterna Zoologiska museet/ett Naturhistoriskt museum."


Elisabeth Iregren
Professor
Historisk osteologi